Museu de les Cultures del Món

https://museuculturesmon.bcn.cat//

La funció de l’escultura a les societats africanes

Les imatges africanes formen un panteó d’éssers animats que s’incorporen al món afectiu de les persones i regulen la vida social de les comunitats. Representen avantpassats, guardians de relíquies, fetitxes o imatges justicieres. Esdevenen un símbol de la perpetuació de la natura i l’ordre social, i protegeixen de malalties, de la bruixeria i de les guerres.

Les escultures i les màscares expressen els principis que regeixen la vida social i els valors ideals dels essers humans: grandesa d’ànim, serenitat, humor, joventut, poder, fertilitat. Així mateix, sintetitzen les formes i emfatitzen els trets representatius d’allò que volen transmetre. Els gestos, les al·lusions plàstiques i els símbols actuen com a cohesionadors socials, regeneradors del món, i proporcionen seguretat psicològica a l’individu. Les escultures són textos: l’escriptura dels pobles sense escriptura.

Els artistes africans, guiats pel seu instint i la tradició, analitzen el cos humà amb tota llibertat: seleccionen, simplifiquen i alteren les proporcions, però totes les modificacions anatòmiques s’integren en un conjunt orgànic i coherent. Picasso i Braque van ser els iniciadors a Occident d’aquesta manera altament intel·lectualitzada de representar els objectes, que són «imaginats», és a dir, pintats no com es veuen sinó com es pensen.

 

La fonction de la sculpture dans les sociétés africaines

Les images africaines forment un panthéon d’êtres animés qui sont intégrés au monde affectif des personnes et régulent la vie sociale des communautés. Elles représentent des ancêtres, des gardiens de reliques, des fétiches ou des images justicières. Elles deviennent un symbole de la perpétuation de la nature et de l’ordre social, et elles protègent des maladies, de la sorcellerie et des guerres.

Les sculptures et les masques expriment les principes qui régissent la vie sociale et les valeurs idéales des êtres humains : grandeur d’âme, sérénité, humour, jeunesse, pouvoir, fertilité. De même, ils synthétisent les formes et mettent l’accent sur les traits représentatifs de ce qu’ils veulent transmettre. Les gestes, les allusions plastiques et les symboles permettent la cohésion sociale, régénèrent le monde et procurent une sécurité psychologique à l’individu. Les sculptures sont des textes : l’écriture des peuples sans écriture.

Les artistes africains, guidés par leur instinct et par la tradition, analysent le corps humain avec une liberté totale. Ils sélectionnent, simplifient et altèrent les proportions, mais toutes les modifications anatomiques sont intégrées dans un ensemble organique et cohérent. Picasso et Braque furent les initiateurs en Occident de cette manière hautement intellectualisée de représenter les objets, qui sont « imaginés », c’est-à-dire peints non comme ils sont vus, mais comme ils sont pensés.